Rezervimet në Airbnb arrijnë shifra rekord

Aibnb tha se kërkesa për udhëtimi preku nivelet rekord pavarësisht ngadalësimit ekonomike dhe rritjes së çmimeve. Afro 104 milionë netë janë rezervuar në platformë për periudhën Prill-Qershor, një rekord i ri për

1 2 3 77